1 Grand Prix - grandprixmariacallas.com
Show menu

40ο Διεθνές Grand Prix Μαρία Κάλλας - ΟΠΕΡΑ

40ο Διεθνές Grand Prix Μαρία Κάλλας - ΟΠΕΡΑ

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στο Διεθνές GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ στην Όπερα μπορούν να λάβουν μέρος, ανεξαρτήτως εθνικότητας:
α) τραγουδίστριες έως και 31 χρόνων
β) τραγουδιστές έως και 33 χρόνων

Α1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν τα δελτία συμμετοχής τους, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Διεθνούς GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, το αργότερο έως τις 17 Οκτωβρίου 2017.

Η Γραμματεία του διαγωνισμού στεγάζεται στα γραφεία του Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου ATHENAEUM, Αδριανού 3,105 55 Αθήνα, τηλ. 210 3211987, -949, e-mail: contact@athenaeum.com.gr.

Α2. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αλληλογραφίας
β) Βιογραφικό σημείωμα
γ) Λεπτομερείς πληροφορίες για τις μουσικές σπουδές του ενδιαφερομένου (σχολές όπου φοίτησε, σεμινάρια, διπλώματα κλπ.) καθώς και ονόματα καθηγητών, κυρίως της τελευταίας διετίας
δ) Βραβεία από διεθνείς διαγωνισμούς (εάν υπάρχουν)
ε) Δύο συστατικές επιστολές από μουσικούς διεθνούς κύρους
στ) Ρεπερτόριο (Κύκλοι Τραγουδιών, ορατόρια, όπερες κλπ)
ζ) Ένα πρόσφατο DVD (HD) με ερμηνείες του
η) Τις μέχρι σήμερα καλλιτεχνικές του δραστηριότητες
θ) Προγράμματα και κριτικές εμφανίσεων
ι) Κατάλογο CD ή άλλων ηχογραφήσεων που τυχόν έχει πραγματοποιήσει.
ια) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, μεγέθους 9 x 12 εκ.(πρωτότυπες και σε ηλεκτρονικό αρχείο jpeg ή pdf, ανάλυσης τουλάχιστον 300dpi)
ιβ) Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου, που να αναφέρει την ημερομηνία γέννησής του (φωτοτυπία και ηλεκτρονικό αρχείο pdf)

ιγ) Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση, αφού λάβουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, να καταθέσουν έως τις 20 Οκτωβρίου 2017 το αργότερο, το ποσό των 120 ευρώ στο λογαριασμό του GRAND PRIX (Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ, κατάστημα Πανεπιστημίου, IBAN GR8001600650000000084961621, SWIFT code ΑΤΤIGRAAXXX), ως δικαίωμα συμμετοχής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Α3. Η διεύθυνση του διαγωνισμού θα χορηγήσει στους καλλιτέχνες από το εξωτερικό επίσημη βεβαίωση για τη συμμετοχή τους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση βίζας.

Α4. Οι τραγουδιστές που θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν να παρουσιασθούν στη Γραμματεία 2-3 ημέρες πριν την έναρξη του GRAND PRIX.

Α5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώσουν το πρόγραμμά τους στη Γραμματεία του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

α) να στείλουν το πρόγραμμά τους χωρισμένο κατά Κύκλους και να σημειώσουν ακριβώς τον τίτλο και την πράξη της κάθε άριας, που θα ερμηνεύσουν σε όλους τους Κύκλους.
β) να σημειώσουν τον τίτλο, συνθέτη και εκδότη των έργων που θα ερμηνεύσουν με συνοδεία ορχήστρας.
Σημείωση: Οι συμμετέχοντες που δε θα αναφέρουν ακριβώς τα στοιχεία που ζητούνται στις ανωτέρω παραγράφους, δεν θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό.

Α6.Όλες οι φάσεις του Διεθνούς GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ μπορούν να μαγνητοφωνηθούν, να μαγνητοσκοπηθούν και να αναμεταδοθούν από το ραδιόφωνο ή/και την τηλεόραση. Κάθε υποψήφιος διαγωνιζόμενος με μόνη την κατάθεση του Δελτίου Συμμετοχής του, παρέχει προς το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο ATHENAEUM τη ρητή ανεπιφύλακτη, ανέκκλητη και χωρίς καμία αμοιβή συναίνεσή του, για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εγγραφών, ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών αναμεταδόσεων, καθώς επίσης και για την αναπαραγωγή και θέση σε κυκλοφορία, σε υλικό φορέα ήχου και εικόνας, των εγγραφών αυτών για εκπαιδευτικούς, μουσειακούς και αρχειακούς σκοπούς.

Α7. Οι τραγουδιστές που θα γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως τη Γραμματεία του διαγωνισμού για την ακριβή ημερομηνία άφιξής τους, το αργότερο τέσσερεις εβδομάδες πριν από την έναρξή του. Διαφορετικά, η Γραμματεία δε μπορεί να εγγυηθεί για την κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο.

Α8. Τραγουδιστές που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό αλλά τελικά δεν προτίθενται να λάβουν μέρος, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν εγκαίρως στη Γραμματεία.

Α9. Η Διεύθυνση του διαγωνισμού δεν θα δεχθεί καμιά αλλαγή στο πρόγραμμα των συμμετεχόντων μετά την 20ή Οκτωβρίου 2017.


Β. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Β1. Προσφέρεται στο χώρο του ATHENAEUM δωρεάν διατροφή στους συμμετέχοντες και τους κορρεπετίτορές τους, ανεξάρτητα από τον Κύκλο επιτυχίας τους.

Β2. Δωρεάν φιλοξενία προσφέρεται μόνο στους συμμετέχοντες που θα περάσουν τουλάχιστον στο 2ο Κύκλο.


Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ - ΟΠΕΡΑ

Γ1. Το Διεθνές GRAND PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ - ΟΠΕΡΑ διεξάγεται σε τρεις Κύκλους. Η εμφάνιση των υποψηφίων ακολουθεί αλφαβητική σειρά, η οποία για την επικείμενη διοργάνωση αρχίζει από το γράμμα Π.

Γ2. Στα δελτία συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώσουν το είδος της φωνής τους (σοπράνο, μέτζο-σοπράνο κλπ.)

Γ3. Όλα τα έργα αποδίδονται στην αρχική τους γλώσσα και τονικότητα. Εξαιρούνται τα έργα που έχουν εκδοθεί σε διαφορετικές τονικότητες από διεθνώς αναγνωρισμένους Μουσικούς Οίκους.

Γ4. Όλες οι εκτελέσεις γίνονται από μνήμης.

Γ5. Δεν επιτρέπεται η επιλογή συνθετών που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα (βλ. κεφάλαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ).

Γ6. Τραγουδιστές, που δεν έγιναν δεκτοί στο 2ο Κύκλο μπορούν, αν το επιθυμούν, να συζητήσουν με τον Πρόεδρο και μέλη της Κριτικής Επιτροπής σχετικά με την επίδοσή τους.

Γ7. Οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητες.


Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ομάδα Α Άριες αντίκες των: Caldara, Händel, Monteverdi, Purcell, Scarlatti κλπ.

Ομάδα B Άριες από όπερες των: Beethoven, Bellini, Bizet, Boito, Borodine, Catalani, Charpentier, Cilea, Debussy, Delibes, Donizetti, Giordano, Gluck, Gounod, Leoncavallo, Mascagni, Massenet, Mussorgsky, Mozart, Ponchielli, Puccini, Rossini, Saint-Saëns, R. Strauss, Thomas, Tchaikovsky, Verdi, Wagner και Weber.

Ομάδα Γ Lieder των: Beethoven, Brahms, Debussy, de Falla, Duparc, Dvořák, Fauré, Granados, Grieg, Mahler, Moussorgsky, Rachmaninov, Ravel, Respighi, Schubert, Cl.& R. Schumann, R. Strauss, Tchaikovsky και H. Wolf.

Επίσης, Lieder των: Bartók, Berg, Berio, Britten, Copland, Dallapiccola, Hindemith, Ives, Milhaud, Pizetti, Poulenc, Prokofiev, Schönberg, Shostakovich, Stravinsky και Webern.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν έναν ολόκληρο κύριο ρόλο μιας όπερας από τη λίστα. Μέρη από αυτόν το ρόλο θα ζητηθούν από την Κριτική Επιτροπή στο 2ο Κύκλο του διαγωνισμού.

1ος ΚΥΚΛΟΣ (Προκριματικός)
Μία άρια από την ομάδα Α
Τέσσερεις άριες από την ομάδα Β (εκτός από τις άριες του ολόκληρου ρόλου)
Τέσσερα Lieder από την ομάδα Γ

2ος ΚΥΚΛΟΣ
Πέντε άριες από την ομάδα Β (εκτός από τις άριες του ολόκληρου ρόλου)
Τρία Lieder από την ομάδα Γ
Σε αυτόν τον Κύκλο η Κριτική Επιτροπή θα ζητήσει από τους υποψηφίους να ερμηνεύσουν μέρη από τον κύριο ρόλο που έχουν επιλέξει.

Σημειώσεις:
• Οι άριες και τα Lieder του 2ου Κύκλου δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 1ου Κύκλου.
• Οι άριες του 1ου και 2ου Κύκλου δεν πρέπει να προέρχονται από τον ολόκληρο κύριο ρόλο της όπερας.


3ος ΚΥΚΛΟΣ (Τελικός, με συνοδεία ορχήστρας)
Τρεις άριες από την ομάδα Β, από τις οποίες μία υποχρεωτικά του Mozart.

Σημειώσεις:
• Οι άριες του 3ου Κύκλου δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 1ου και 2ου Κύκλου.
• Μια από τις άριες του 3ου Κύκλου μπορεί να προέρχεται από το ολόκληρο έργο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.
• Οι συμμετέχοντες ορίζουν οι ίδιοι τη σειρά του προγράμματος όλων των Κύκλων.


Ε. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε1. Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του μουσικού χώρου από το εξωτερικό και την Ελλάδα.

Ε2. Τους τελικούς Κύκλους του Διεθνούς GRAND PRIX MAΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ θα παρακολουθήσουν επίσης, ως προσκεκλημένοι, διεθνώς γνωστοί ιμπρεσάριοι και προσωπικότητες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν νέους καλλιτέχνες.


ΣΤ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ (ACCOMPAGNATEURS)

Η Διεύθυνση του διαγωνισμού παραχωρεί στους συμμετέχοντες:

ΣΤ1. Δυνατότητα μελέτης μίας ώρας καθημερινώς, σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

ΣΤ2. Κορρεπετίτορα για δοκιμή διάρκειας μίας ώρας πριν από τον 1ο και 2ο Κύκλο. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν περισσότερες από μία δοκιμές, θα αναλάβουν οι ίδιοι την αμοιβή του κορρεπετίτορα για τις επί πλέον ώρες.

ΣΤ3. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνοδεύονται από το δικό τους κορρεπετίτορα, για τον οποίο η Διεύθυνση του διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμιά απολύτως οικονομική υποχρέωση (όπως ενδεικτικά: αμοιβή, ξενοδοχείο κλπ.), εκτός των προσφερόμενων γευμάτων.


Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ζ1. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αναγράφουν ευκρινώς και με κεφαλαία ή/και στον υπολογιστή, το όνομα, επώνυμο, τα στοιχεία μόνιμης και προσωρινής διεύθυνσης διαμονής ή/και αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει) καθώς, επίσης, και το πρόγραμμά τους.

Ζ2. Κατά τη διάρκεια του GRAND PRIX MΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, η Γραμματεία του διαγωνισμού θα παραμένει ανοικτή από τις 10 π.μ. έως τις 10 μ.μ. για κάθε πληροφορία και εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.

Ζ3. Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας διαγωνισμού: Αδριανού 3, 105 55 Αθήνα, τηλ. 210 3211987, -949, e-mail: contact@athenaeum.com.gr (www.grandprixmariacallas.com, www.athenaeum.com.gr)